Trafikskolens anti mobbe-strategi

Formål med Anti-mobbe-strategi

Elever på Trafikskolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance.

Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole.

Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden.

Trafikskolen tolerer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har et ansvar for at forebygge og reagere på.

Mobning er ofte et klassefænomen, der opstår af dårlige klassekulturer.

Definition af mobning

Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab både off- og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller, og hvor den mobbede person er nødt til at være.

En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.

Udstødelseshandlinger i forbindelse med mobning bærer præg af eksklusion eller fornedrelse.

Ofte er der tale om systematisk udelukkelse, der f.eks. kan komme til udtryk ved, at det er den samme person, der er offer for handlingerne, hvilket kan føre til en stærk følelse af eksklusion og nedgørelse.

Mobning kan tage mange former:

  • Verbalt: fx øgenavne, grimme eller sårende bemærkninger
  • Socialt: fx at andre vender øjne af eleven, hvisken, tavshed eller at eleven bliver holdt uden for fællesskabet
  • Materielt: fx eleven får ødelagt sine ting
  • Psykisk: fx eleven bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort i klassen
  • Fysisk: fx direkte forfølgelse eller at eleven bliver slået eller sparket.

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare.

Digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale medier eller via fx SMS.

Den adskiller sig fra den ikke-digitale mobning, da den også kan foregå uden for skoletiden. Eksempler på digital mobning er:

At lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier

At udelukke bestemte personer fra sociale fora fx en klassegruppe på facebook Hvis en gruppe bevidst ignorerer eller kommer med negativ feedback på bestemte personers opslag.

Trafikskolen forpligter sig til:

Ledelse og alle medarbejdere Sikre kendskab til skolens antimobbestrategi Gennemføre årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet

Gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – ikke tøve med at tage en snak med ledelsen, hvis man fornemmer noget Klasseteam og lærere Have opmærksomhed på klassens og enkelt elevers trivsel

Drøfte hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning; gennemgå antimobbestrategien i klassen

Opstille klasseregler herunder regler for en god digital tone Lave fællesskabsfremmende aktiviteter som fx indslusningsforløb, venskabsklasser og ture.

Forventninger til eleverne:

Alle siger fra over for mobning Respekt og tolerance for menneskers forskellighed; der skal være plads til alle i klassefællesskabet Ingen deler billeder uden samtykke Ingen deler nøgenbilleder

Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt Inddrag lærere og ledelse ved den mindste mistanke om mobning

Handleplan Hvis en medarbejder på skolen får en henvendelse angående mobning eller selv observerer mobning, tager han/hun straks kontakt til nærmeste leder og sammen vurderer de, om der er tale om mobning.

alle parter omkring skolen (medarbejdere, elever ) har en forpligtelse til at bringe enhver form for mobning frem i lyset og medvirke til løsning af problemet klasselærer er som udgangspunkt ”tovholder” i mobningssager og sørger for, at sagen og ikke ”offeret” kommer i fokus

Dette vurderes af klasselærer i samråd med skoleleder I mobbesager udarbejdes der en handleplan. Elementer i en sådan handleplan kan være: Møde med klassens lærer/klasseteamet Møde med mobbeoffer Samtale mellem mobbeoffer og mobber

Orientering af klassen Samtale i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres Indkaldelse til forældremøde

Da digital mobning kan foregå over døgnets 24 timer, må der i de tilfælde, hvor der er tale om digital mobning, foretages en vurdering af, hvor ansvaret for indsatser og koordinering i første omgang ligger.